{block:Description}{/block:Description}
The king & lionheart
Interests :

→ what i'm into

enstars; knights, valkyrie, nazuna, subaru
a3!; kazunari, misumi, itaru
banyaro; asahi, yu, kyo
aichuu; hikaru, raku, alchemist
servamp; tsurugi + everyone else
bsd; odasaku, chuuya, dazai, ranpo, poe
trickster; kobayashi, hanasaki
nanbaka; tsukumo, jyugo, uno